Przeskocz do treści

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi respektowanie jego wszystkich postanowień.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie elektronicznego lub papierowego formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu,  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wpisem na listę uczestników zajęć/ warsztatów.
 4. Organizator potwierdza wpis na listę uczestników zajęć /warsztatów. Potwierdzenie jest wiążące i oznacza, że zainteresowany jest uczestnikiem zajęć / warsztatów.
 5. Nieobecność uczestnika na zadeklarowanych zajęciach (po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora) nie jest jednoznaczna z rezygnacja z zajęć.
 6. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 7. Obowiązek zapłaty za zajęcia grupowe lub  indywidualne należy dokonywać po otrzymaniu informacji o zapisaniu na listę zajęć uczestników, z góry do 10 dnia każdego  okresu rozliczeniowego  (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te nie odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura Klubu lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.
 8. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ (dalej : KKR3+), Krakowskiej Karty Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (dalej: KKRN) uprawnieni są do bonifikaty 50% na zajęcia. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.
 9. Bonifikata dla posiadaczy KKR 3+ i KKRN nie dotyczy działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 10. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wskazanego w cenniku zajęć w formie pisemnej na adres Klub Kultury „Mydlniki” ul. Balicka 289, 30-198 Kraków lub mailowej na adres mydlniki@dworek.eu. W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 11. W przypadku braku oświadczenia o rezygnacji z zajęć i braku terminowej zapłaty przez uczestnika zajęć /warsztatów organizator podejmie działania prawne zmierzające do dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a kierownik Klubu ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.
 12. Opłata za zajęcia grupowe jest stała obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu.
 13. W przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika opłaty nie są zwracane, ani też nie ma możliwości przeniesienia zajęć na inny termin tzw. odrobienia zajęć.
 14. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora wniesiona opłata może zostać zwrócona w wysokości proporcjonalnej do niezrealizowanych zajęć lub uczestnik może wybrać inne zajęcia do wartości kwoty zwrotu.
 15. Opłata za zajęcia indywidualne:
  • a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
  • b )Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej na 24 h przed zaplanowanymi zajęciami instruktorowi. W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
  • c) W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
 16. Dane organizatora do przelewu:
  Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
  Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  MYDLNIKI/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC
 17. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na podstawie wniosku. Warunkiem wystawienia faktury jest przedstawienie paragonu lub potwierdzenia przelewu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty.
 18. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.
 19. Organizacja zajęć:
  • a) Zajęcia stałe odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, według ustalonego przez klub harmonogramu i zgodnie z aktualnym cennikiem danego klubu;
  • b) Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok).
  • c) Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
  • d) Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.
  • e) Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
  • f) Klub Kultury „Mydlniki” zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Formularzu zgłoszeniowym.
  • g) Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
  • h) Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.
  • i) Uczestnikowi zajęć nie przysługuje prawo zawieszenia zajęć.
  • j) W zakresie zajęć odbywających się w specjalistycznych pracowniach obowiązują dodatkowe regulaminy, które wymagają akceptacji uczestników.
Skip to content