Przeskocz do treści

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH W SEZONIE 2023/2024

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie, formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu,  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 2. Wpłat za zajęcia grupowe lub  indywidualne należy dokonywać z góry, do 10 dnia każdego  okresu rozliczeniowego  (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te nie odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura Klubu lub podczas zajęć u uprawnionych pracowników.
 3. Posiadacze krakowskiej karty rodzinnej 3+ oraz krakowskiej karty rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym uprawnieni są do zniżki 50% na zajęcia, z wyłączeniem działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.
 4. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej/mailowej (np. zgłoszenie rezygnacji z zajęć w listopadzie należy przekazać pisemnie do końca października). W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy
 5. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 6. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
 7. Opłata za zajęcia grupowe jest stała obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu (z wyjątkiem września i miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe), w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
 8. Opłata za zajęcia indywidualne:
  • Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
  • Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanymi zajęciami instruktorowi. W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
  • W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
  • Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
 9. Dane do przelewu:
  Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
  Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  MYDLNIKI/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC
 10. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub potwierdzenia przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.
 11. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.
 12. Organizacja zajęć:
  • Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu;
  • Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok). Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
  • Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.
  • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
  • Klub Kultury „Mydlniki” zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Formularzu zgłoszeniowym.
  • Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
  • Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.
Skip to content